Dozór elektroniczny dla skazanych na karę do 1,5 roku pozbawienia wolności

Specustawa z dnia 31 marca 2020 r., dotycząca koronawirusa COVID-19, wprowadziła bardzo ważną, z perspektywy skazanego, nowelizację do Kodeksu karnego wykonawczego. Zmiana skutkuje poszerzeniem kręgu skazanych, którzy mogą ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

WAŻNE
Osoba skazana na karę nieprzekraczającą 1,5 roku pozbawienia wolności może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego.

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Do kontroli wykonywania tej kary służy nadajnik, który jest instalowany na nodze lub przegubie dłoni skazanego (tzw. „bransoleta”) oraz urządzenie monitorujące zamontowane w miejscu odbywania kary.

Zamiast pobytu w zakładzie karnym skazany może prowadzić normalne życie rodzinne i zawodowe.

Co należy zrobić?

Aby skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego należy złożyć do sądu penitencjarnego (sąd okręgowy miejsca pobytu skazanego) wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek powinien być złożony na piśmie.

Najistotniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie. To od treści uzasadnienia zasadniczo zależy, czy zostanie on uwzględniony przez Sąd. W uzasadnieniu należy wskazać, iż w stosunku do skazanego doszło do łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. kara pozbawienia wolności nie przekracza 1,5 roku oraz nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
  2. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę na tę formę odbywania kary przez skazanego.

Duży nacisk w uzasadnieniu wniosku należy położyć na wykazanie, iż w stosunku do skazanego zostały spełnione przesłanki opisane w punkcie 2 powyżej. W tym zakresie należy przedstawić sądowi, uporządkowany logicznie, stan faktyczny, który dowodzić będzie, iż warunki i właściwości osobiste skazanego dają rękojmię, iż odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego, jest wystarczające do osiągnięcia celów kary, w zakresie resocjalizacji skazanego. Jako okoliczności istotne dla uwzględniania wniosku o dozór należy uznać: pobieranie przez skazanego nauki w szkole/uczelni wyższej; wykonywanie pracy zarobkowej; posiadanie na utrzymaniu członków rodziny; opieka nad małoletnimi dziećmi etc.

Ważne: Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Skazany oraz jego obrońca mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniu sądu, o którego terminie powinni zostać uprzednio powiadomieni. Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Wówczas posiedzenie odbywa się zakładzie karnym.

Jeżeli Twój bliski jest osobą skazaną możesz w jego imieniu udzielić adwokatowi upoważnienia do obrony – wówczas adwokat jako obrońca skieruje wniosek do sądu.

WAŻNE
Skazanego, odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego, można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, natomiast skazanego określonego w art. 64 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary.

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Zapoznaj się z elektronicznym „Informatorem dla osoby skazanej objętej systemem dozoru elektronicznego” – dostępnym tutaj: http://dozorelektroniczny.gov.pl/sde/wp-content/uploads/_POL_Informator.pdf

Skorzystaj z usług profesjonalisty!

Już teraz, nie wychodząc z domu, możesz kupić wzór „wniosku o dozór elektroniczny”. Jeżeli jesteś zainteresowany kliknij tutaj i zapoznaj się z opisem produktu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn