Na przesłuchanie z pełnomocnikiem

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa jako świadek w ramach postępowania karnego, możesz na przesłuchanie pójść z pełnomocnikiem. Skorzystanie z usług adwokata, będzie szczególnie zalecane jeśli świadek obawia się swego udziału w przesłuchaniu.

Zgodnie z art. 87 § 2 k.p.k., osoba niebędąca stroną (np. świadek) może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Rolą profesjonalnego pełnomocnika w trakcie przesłuchania będzie czuwanie nad przestrzeganiem przepisów postępowania przez prowadzącego postępowanie. W szczególności nadzór powinien objąć przepisy gwarantujące świadkowi: swobodę wypowiedzi, realizację prawa do odmowy składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. Pełnomocnik winien również kontrolować prawidłowość sporządzanego protokołu, tak by jego treść odzwierciedlała rzeczywiste zeznanie świadka. Nadto, pełnomocnikowi przysługuje prawo do zadawania pytań świadkowi.

Warto w tym miejscu wskazać, iż policja częstokroć wymaga od świadka (zazwyczaj w sprawach karno-gospodarczych), żeby świadek stawił się wraz z żądaną dokumentacją (np. dokumentami wytworzonymi przez spółkę) i załączył ją do protokołu przesłuchania. Policjant albo w rozmowie telefonicznej, albo w pisemnym wezwaniu, może żądać, aby świadek przyniósł na przesłuchanie określone dokumenty. Podkreślić w tym miejscu należy, że świadek nie ma obowiązku zastosowania się do w/w żądania organu procesowego. Obowiązek wydania rzeczy, czyli także dokumentacji w której posiadaniu jest świadek, wynikać musi z postanowienia sądu lub prokuratora.

Stawiając się na przesłuchanie z pełnomocnikiem, należy pamiętać, że prowadzący czynność (policjant lub prokurator) może wymagać podania przyczyn uzasadniających udział pełnomocnika w czynności. Prokurator może odmówić udziału pełnomocnika w czynności. Na zarządzenie prokuratora o odmowie dopuszczenia pełnomocnika świadka do udziału w czynności przesłuchania przysługuje zażalenie, które rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem wydającym zarządzenie (art. 302 § 1 i 3 k.p.k.).

Okolicznościami uzasadniającymi ochronę interesów świadka w postępowaniu karnym są przykładowo:

  • nieznajomość lub niewystarczająca znajomość przez świadka przepisów prawa i wiążąca się z tym potrzeba zapewnienia fachowej pomocy;
  • przeciwko świadkowi toczy się inne –powiązane przedmiotowo- postępowanie karne;
  • świadkowi przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań (sprawa dotyczy osoby najbliższej dla świadka);
  • odpowiedź na poszczególne pytania może narazić świadka na odpowiedzialność karną, stąd przysługuje mu prawo do uchylenia się od odpowiedzi na zadane pytanie;
  • stan faktyczny sprawy jest skomplikowany, zachodzi konieczność posiłkowania się przez świadka dokumentami, notatkami (dotyczy w szczególności postępowań gospodarczych i skarbowych).

Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub ustnie do protokołu.

ZAPAMIĘTAJ:  Świadek ma prawo ustanowienia pełnomocnika, który jest uprawniony do wzięcia udziału w przesłuchaniu i reagowania na każde naruszenie praw świadka.

Zapraszam do kontaktu, Adwokat Dawid Rasiński, nr tel.: 662 002 672, adres email: d.rasinski@krpartners.pl, kontakt@obronca24.pl

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn