Przeszukanie w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik

Każdy zarządzający przedsiębiorstwem powinien rozważyć wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami ścigania, której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowością czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy, podczas ich niezapowiedzianej wizyty w przedsiębiorstwie. Osoba odpowiedzialna powinna działać na podstawie rodzajowego pełnomocnictwa. W celu przeciwdziałania nadużyciom organów ścigania oraz w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa osoba odpowiedzialna, o której mowa powyżej, powinna stosować się do poniższej skróconej instrukcji postępowania:

  1. Weryfikacja podstawy prawnej przeszukania.

Zażądaj okazania postanowienia sądu lub prokuratora o żądaniu wydania rzeczy oraz przeszukaniu pomieszczeń. Na wstępie sprawdź, czy przeszukania dokonuje organ na mocy postanowienia do tego upoważniony. W szczególności zwróć uwagę na to czy skonkretyzowane zostały rzeczy podlegające wydaniu (rzeczy powinny zostać wyraźnie oznaczone, np. dokumentacja pracownicza pracownika Jana Kowalskiego; dokumenty odnoszące się do konkretnej transakcji/umowy) oraz czy postanowienie o przeszukaniu dotyczy właściwego budynku/lokalu (funkcjonariusze mogą dokonać przeszukania wyłącznie lokalu wskazanego wyraźnie w postanowieniu).  Należy ponadto zweryfikować, czy postanowienie dotyczy tylko samego żądania wydania rzeczy, czy też uprawnia funkcjonariuszy do dokonania przeszukania.

  1. Dobrowolne wydanie żądanych rzeczy.

Wydaj dobrowolnie rzeczy/dokumenty, które są wskazane w dokumencie stanowiącym podstawę czynności. Jeśli nie wiesz gdzie się znajdują – ustal to (w przypadku niewydania dobrowolnego rzeczy organ może przystąpić do przeszukania i przymusowego odebrania rzeczy). Nie wydawaj oraz nie pozwól na odebranie rzeczy nieobjętych decyzją organu upoważnionego do żądania wydania rzeczy. Dokumenty wydaj w kopii poświadczonej za zgodność, a jeśli kontrolujący żądają oryginałów – WYKONAJ KOPIE wydawanej dokumentacji.

  1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jeśli dokumenty wskazane w postanowieniu lub znalezione przy przeszukaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (najlepiej jeśli są oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”), powinieneś złożyć oświadczenie, iż dany dokument zawiera wiadomości objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Następnie należy dopilnować, by funkcjonariusze – bez zapoznawania się z w/w dokumentem umieścili go w opieczętowanym opakowaniu, celem przekazania sądowi lub prokuratorowi – który następnie zdecyduje o możliwości procesowego wykorzystania takiego dokumentu.

  1. Szczególna ostrożność przy zabezpieczaniu danych informatycznych.

Zasadą jest, iż dane zawarte na nośniku powinny zostać skopiowane przez funkcjonariuszy, a dopiero gdy jest to utrudnione można zatrzymać nośnik danych. Należy bezwzględnie dopilnować, aby skopiowanie zawartości nośnika odbyło się zgodnie z zasadami kryminalistyki, poprzez wyliczenie sumy kontrolnej zabezpieczanego pliku, która stanowi dowód identyczności kopii zabezpieczonych danych z oryginałem. Zażądaj wydania wydruku sumy kontrolnej.

  1. Weryfikacja protokołu.

Pamiętaj o uważnym przeczytaniu protokołu zatrzymania/przeszukania rzeczy i dołączonego do niego dokumentu o nazwie „spis i opis rzeczy”.  Za każdym razem, gdy zajdzie taka konieczność, żądaj wpisania swoich oświadczeń i zarzutów do treści protokołu. Pamiętaj o żądaniu wydania pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty (dokumenty) i przez kogo zostały zatrzymane.

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem w swojej organizacji procedury „dawn raid” lub szkoleniami dla pracowników, skontaktuj się ze mną pod nr tel.: 662 002 672, adres email: d.rasinski@krpartners.pl, Adwokat Dawid Rasiński.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn